Reklamační řád

Obchodních podmínky pro e-shop Hadice CZ se řídí ustanoveními nového Obchodního zákoníku s platností od 1.1.2014Stáhněte si formulář na reklamaci nebo výměnu zboží


 

 1. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po převzetí zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kontakní telefon pro řešení reklamací je 466 940 62-3.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:
a) doručením na adresu prodejny, využít můžete služeb přepravních společností : DPD, PPL nebo Česká pošta (služba obchodní balík) atd.
b) osobním doručením do prodejny  či  pobočky

Kupující je povinen uvést:
a) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
b) doložit doklad o vlastnictví zboží - fakturu, prodejku

Adresa pro zaslání  reklamovaného zboží

Hadice CZ s.r.o.
Libišany 152
53345 Opatovice na Labem


Povinnost prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do deseti  dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE v záruční lhůtě

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený a námi potvrzený u zboží již od výrobce. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je, pokud není uvedeno jinak, 24 měsíců a začíná se počítat ode dne vystavení. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

2) Reklamované zboží zákazník doručí na vlastní náklady do nejbližšího servisního střediska, jehož adresu si může vyhledat na našich stránkách nebo v záručním listě anebo doručí výrobek na adresu naší prodejny, nejlépe některou z následujících dopravních firem: DPD,  PPL, nebo Česká pošta (služba obchodní balík), se kterými úzce spolupracujeme ( není podmínkou), aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou. Náklady za dopravu hradí kupující.

3) Jakmile reklamace bude vyřízena, vyzveme zákazníka k odběru zboží a nebo jej zašleme kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby od výše uvedených společností. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce.

4) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

- poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo přepravováno některou z uvedených dopravních společností : PPL nebo Česká pošta (služba obchodní balík) a tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí
- porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce
- poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů, jakým je například dodací list, je obchodník oprávněn účtovat odběrateli poplatek ve výši 100,- Kč za dohledání těchto dokladů.

5) Obchodník si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

 

3. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 30.4.2024  a ruší všechna předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruky zboží.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny