Hadicová encyklopedie

OBSAH

 

A. Správný výběr hadice
B. Technické parametry hadic

- 1.  Rozměry hadic
- 2.  Tlakové parametry hadic
- 3.  Rádius ohybu
- 4.  Pracovní teploty a odolnost teplotám
- 5.  Odolnost oleji a ropným látkám
- 6.  Odolnost chemikáliím
- 7. Elektrické vlastnosti
C. Nejčastěji používané materiály
- 1.  Elastomery
- 2.  Plasty
D. Konstrukce hadic
- 1.  Obecná konstrukce
- 2.  Tlakové hadice-konstrukce
- 3.  Podtlakové hadice-konstrukce
E. Skladování hadic

 A. Správný výběr hadice

Aby byla zaručena optimální funkce hadice, měla by být vybrána podle specických podmínek použití. Je nutno využít, pokud možno, všech informací a získaných poznatků o dopravovaném médiu, případně o příslušných koncovkách. Následující body jsou seřazené podle důležitosti a měly by sloužit k optimálnímu stanovení typu hadice:

Médium (dopravovaná látka):
Složení (např. u olejů, plynů a pohonných hmot), Koncentrace (u chemikálií)
Teplota
(maximum, minimum), teplota ve které bude hadice pracovat a to jak teplota dopravovaného média, tak okolí.
Pracovní tlak
Tlakové zatížení (maximální provozní tlak), Sací zatížení (maximální podtlak)
Poruchový tlak: vypočtený násobením provozního tlaku bezpečnostním faktorem uvedeným v katalogu.
Externí vlivy
Teplota okolí, Povětrnostní podmínky a vlivy, Kontakt s olejem, mořskou vodou nebo agresivními látkami, silná mechanická abraze (např. klouzáním hadice po abrazivní podlaze, kamenech, hranách atd.)
Rozměry
Vnitřní průměr, popř vnější průměr nebo síla stěny, požadovaná délka hadice
Poloměr ohybu
V katalogu uvedený minimální poloměr ohybu nesmí být během užívání hadice překročen, jinak může být zkrácena její životnost.
Speciální normy
Vhodné tam, kde jsou odběratelem, či projektantem předepsány konkrétní normy nebo certifikáty, které příslušná hadice resp. její směsi, ze kterých je vyrobena, splňují.

Počet možných provozních hodin klesá, jestliže je hadice používána v nevhodných provozních podmínkách.
To zahrnuje maximální provozní tlak, maximální  teplotu a minimální poloměr ohybu. V případě, že dojde k překrytí některých z nevhodných podmínek, výrobek se rychleji opotřebovává a je proto nutno ho dříve vyměnit.
Proto prosím pravidelně kontrolujte provozní podmínky a přizpůsobte jim periodu výměny hadice.

Výběr správného typu hadice je velmi důležitý pro její vhodné a bezpečné použití. Vhodnost vybraného produktu pro specifickou aplikaci může být určena pouze v jednotlivých případech a je závislá na konkrétní instalační situaci (zahnutí hadice), kombinaci koncovek a kompatibilitě média s vnitřní vrstvou hadice (duší hadice).  Informace o základních vlastnostech hadic poskytují pouze stručný přehled, ale v jednotlivých případech nenahrazují radu odborníka.
Špatný výběr výrobku nebo nesprávná instalace hadic může vést k selhaní nebo poškození hadice, k často značným materiálním škodám a zraněním. Zvláště u aplikací s vysokým operačním tlakem může neshoda se specifikacemi vést k vysokému riziku zranění.
Proto, v případě pochybností, vždy požádejte o radu odborníka.

upsipka-off


B. Technické parametry hadic

K přesné specifikaci použití jednotlivých typů hadic je nutná znalost technických dat výrobku a jednotek, ve kterých jsou tato data uváděna.

1. ROZMĚRY HADIC

B_rozměry hadicZákladním rozměrem hadic pro nasazení na koncovku je vnitřní průměr. Vnější průměr hadice ( popř. síla stěny) jsou uvedeny především pro určení hadicové spony nebo svorky, která má hadici ke koncovce fixovat. Výjimku tvoří sortiment označený jako trubky ( nebo trubičky), kde jsou primárně uváděny vnější průměry a to z důvodu nasazování na armatury a rychlospojky vybavené fixací na vnějším průměru trubek nebo sortiment speciálních hadic s koncovkami na vnějším průměru ( tam kde je třeba zachovat vnitřní světlost hadice - např hadice na tryskací média).

Jak jsou rozměry uváděny v popisu hadice:
Vnitřní průměr / vnější průměr
Vnitřní průměr x síla stěny
Vnitřní průměr
vnější průměr x síla stěny (pouze u trubek)
Rozměrové jednotky :
Průměry hadic jsou uváděny v mm (milimetry) nebo zlomcích palce ( coul, inch)
Platí přepočet :

 coul 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1
 mm 3,2 4,8 6,3 7,8 9,5 12,7 15,9 19 25,4


2. TLAKOVÉ PARAMETRY HADIC

Slouží k určení maximálních tlaků použitého dopravního média popř. vnějšího prostředí. Tlakové parametry hadice mají vždy vztah pouze k médiím, uvedeným v použití hadice ( nelze tedy tlak, uvedený u hadice pro vodu aplikovat na vzduch).
Důležitým faktorem pro uvedený tlak je teplota, ve které je zkouška prováděna. Zpravidla ( není-li uvedeno jinak ) se jedná o běžnou teplotu kolem 20°C. U plastových hadic s růstem teploty klesá tlaková odolnost.

Jak jsou tlaky uváděny v popisu hadice :
Pracovní tlak = tlak určený pro stálou zátěž hadice
Poruchový tlak = tlakové zatížení, při kterém dochází k destrukci hadice
Koeficient bezpečnosti = poměr mezi pracovním a poruchovým tlakem
Podtlak = u hadic na sání, maximální podtlak při kterém nedochází k deformaci hadice.

Tlakové jednotky :
Tlak: 1 MPa = 10 Atm = 10 Bar
Podtlak: 100 KPa = 1 Atm = 1 Bar = 10m vodního sloupce = 100% podtlak

B3_radius ohybu3. RÁDIUS OHYBU HADIC

Uvádí maximální ohyb hadice, při kterém nedochází k deformaci a snížení průtoku. Hodnota je stanovena při optimálních teplotách kolem 20°C. Údaj je uveden jako poloměr ohybu nebo rádius ohybu a to v milimetrech.
Má-li hadice odolávat také podtlaku resp. vykazovat zvláště vysokou ohebnost, je minimální poloměr ohybu důležitým faktorem při výběru hadice, zvláště pokud je hadice při použití podrobena silným ohybům. Je nutno dbát na to, aby nejmenší poloměr ohybu, který lze při použití očekávat, se svou hodnotou pohyboval nad minimálním poloměrem ohybu příslušné hadice. Pokud však bude minimální poloměr ohybu překročen, může se hadice zlomit a zúžit v průřezu nebo dokonce zploštit. Tímto může dojít k nadměrnému zatížení nebo k přetočení výztuže. Tím může dojít k podstatnému snížení životnosti hadice, popřípadě dokonce vést k jejímu funkčnímu výpadku.
Minimální poloměr ohybu je zpravidla uveden u každé hadice. Až do uvedené hodnoty poloměru ohybu může být hadice ohýbána při použití bez poškození resp. bez povážlivého zkrácení životnosti.
B3_radius ohybu_01polomer
Poloměr ohybu je měřen vzhledem ke vnitřní stěně hadice a jejímu zaoblení.  Vzorec k určení minimální délky hadice, při zadání poloměru ohybu a požadovaného stupně ohýbání hadice:
B3_radius ohybu_02vzorec
Legenda:
α= úhel ohybu, r = daný ohybový rádius hadice, Ø= vnější průměr hadice, L = minimální délka hadice.

Příklad:
Pro úhel ohybu hadice 90 ° s průměrem 70 mm se vypočítá minimální délka hadice při poloměru ohybu 450 mm následovně:
B3_radius ohybu_03vzorec
V tomto případě se musí tedy ohyb hadice rozložit na její minimální délku 762 mm.

4. PRACOVNÍ TEPLOTY

Efekty stárnutí u pryžových výrobků jsou stále závislé na teplotě, přičemž při relativně nízkém zvýšení teploty rychlost stárnutí se velmi podstatně zvýší. Teploty přes +120 °C mohou snížit soudržnost textilních zpevňovacích materiálů stejně jako poruchový tlak hadice.
Teploty Jsou stanoveny ve stupních Celsia. Důležitým faktorem je, zda uvedená teplota je teplota dopravovaného média nebo okolního prostředí. Většina běžných plastů (PVC, PA, PE) jsou teplotně odolné cca do 40-45°C, běžné pryžové hadice zpravidla do cca 60°C. Výjimku tvoří z plastů polyuretan a z pryží speciální směsi s odolností teplotám (např. EPDM, Silikon a pod.) Tam lze dosáhnout velmi vysokých hodnot a to až k 300°C.


5. ODOLNOST OLEJI

Důsledky působení olejů a pohonných hmot na pryž závisí na mnoha faktorech, které je nutno zohlednit při volbě správného materiálu:
- složení oleje (nafta 1,hydraulický olej1, ASTM 1 - 3)
- teplota a doba použití
- tlak/podtlak
Klasifikace odolnosti proti olejům pryžových materiálů se posuzuje na základě změn fyzikálních vlastností ve standardních tekutinách. K tomu se často vztahuje bobtnání v IRM 903 (ASTM 1 č.3) při 100 °C a v délce trvání zkoušky 70 hodin. Při změně objemu bobtnání) méně než 25%, se považuje materiál v literatuře jako velmi odolný proti olejům.


6. ODOLNOST CHEMIKÁLIÍM

Vhodnost hadice je v podstatě určena svou odolností proti chemickým produktům, které je nutno přepravovat.
I když se použije z hlediska chemické odolnosti správný typ hadice, neznamená to, že původní vlastnosti zůstanou stabilní nebo se zachovají po neomezeně dlouhou dobu. Působení některých dopravovaných látek může způsobit, že některé složky hadice budou bobtnat nebo se smršťovat a že dopravovaná látka může jimi penetrovat (pronikat) nebo vyvolat chemické reakce, které mohou ovlivnit vlastnosti jak hadice, tak i dopravované látky.
Obecně platí, že rychlost těchto procesů je tím vyšší a výraznější, čím vyšší je pracovní teplota, pracovní tlak, rychlost proudění, tření, délka a četnost působení dopravované látky, stáří hadice a množství nečistot v přepravované látce.
Chemické odolnosti uvádí každý výrobce v tabulkách. V případě zájmu Vám k danému typu materiálu ze kterého je hadice vyrobena tabulky odolností pošleme. Uživateli se kromě toho doporučuje ověřovat hadice v pravidelných časových intervalech, jestliže se domnívá, že jejich používáním mohou vzniknout nějaká rizika. Obecně se považuje za dostačující provádět tyto zkoušky po 6 až 12 měsících.

V případě, že mají být hadicemi dopravovány jiné látky, než látky uvedené v tabulkách odolností, uživatel by se měl s námi kontaktovat dříve, než hadici použije. Totéž platí pro případy, kdy podmínky a složení přepravovaných látek, např. koncentrace a teplota, se liší od údajů, uvedených v tabulkách. V těchto případech se musí provést speciální zkoušky chemické odolnosti. Posouzení vhodnosti hadic a hadicového vedení pro určité využití může být provedeno pouze případ od případu.


7. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Nejobvyklejší klasifikace pryžových hadic se zřetelem na elektrické vlastnosti jsou:
Elektricky vodivé
 s odporem < 106 Ohm/metr.
Antistatické
 s odporem od 106 do 109 Ohm/metr.
Izolující
 s odporem větším než 109 Ohm/metr.

Elektrické vlastnosti pryžových hadic inklinují k jistým změnám s přibývajícím stářím a opotřebením hadice. Pokud jsou speciální požadavky ohledně elektrických vlastností hadice potřebné, specifikujte je, prosím, přesněji při objednávce.
Naši technici Vám rádi poradí.

upsipka-off 


C. Nejčastěji používané materiály

Každá pryž, používaná k výrobě hadic obsahuje směs základního ELASTOMERU, plnidel, vulkanizačních chemikálií a látek potlačujících stárnutí (např. antioxidanty), nebo podporujících specifické vlastnosti základního elastomeru (např. antiozonanty).
Výsledná směs je kompromisem mezi požadovanými užitnými vlastnostmi materiálu, jeho zpracovatelnosti a cenou.
Základním vodítkem výsledných vlastností pryže je Elastomer.
Zvláštní kapitolu tvoří plasty k výrobě hadic. Zde jsou vlastnosti hadic dané chemickou podstatou plastu ze kterého jsou vyrobené.


1.ELASTOMERY

NR - přírodní kaučuk
Velmi dobré fyzikální vlastnosti, horší odolnost povětrnostním vlivům a ozónu, neodolává olejům a benzínu. V gumárenských směsích je přidáván pro zlepšení fyzikálních vlastností (např.tažnost)
SBR - butadienstyrenový kaučuk
Dobré fyzikální vlastnosti, horší odolnost povětrnostním vlivům, ozónu a vyšším teplotám. Nejčastěji používaný kaučuk
NBR - nitrilbutadienový kaučuk
Dobré fyzikální vlastnosti, horší odolnost povětrnostním vlivům, ozónu a teplotám. Vynikající odolnost ropným látkám, olejům a benzínu.
EPDM - etylen-propylen-dienový kaučuk
Dobré fyzikální vlastnosti, vynikající odolnost povětrnostním vlivům, ozónu a vyšším teplotám. Neodolává ropným látkám, dobrá odolnost ředěným kyselinám a louhům.
Si - Silikon
Velmi dobrá odolnost vyšším teplotám, horší mechanické vlastnosti, zpravidla plněný světlými plnivy nebo v transparentním provedení. Velmi často vhodný pro styk s potravinami.


2.PLASTY

PVC - polyvinylchlorid
Velmi dobrá odolnost povětrnostním vlivům a ozónu, částečná odolnost chemikáliím a ropným látkám. Nevýhodou je velmi úzký rozsah pracovních teplot (cca 0°C až +40°C).
PU - polyuretan
kombinace dobré pružnosti, velké pevnosti v natržení a otěruvzdornosti,
vhodný pro vysoké dynamické zatížení, plast stálý v benzínech, minerálních olejích, ropných produktech a ozonu, odolává vyšším teplotám. Nevýhodou je vysoká cena.
PA - polyamid
Dobrá odolnost ropným látkám, tvrdý a poměrně ohebný. Vysoká odolnost povětrnostním vlivům a ozónu. Při vyšších teplotách (nad 40°C) ztrácí pevnost a tlakovou odolnost.
PE - polyetylen
Dobrá odolnost povětrnostném vlivům a ozónu. Inertní k dopravované látce. Vhodný i pro styk s potravinami.
PTFE -teflon
výborná odolnost chemikáliím až do vysokých koncentrací, odolnost teplotám, horší mechanické vlastnosti, vyšší tvrdost, horší ohebnost hadice.


upsipka-off


D. Konstrukce hadic

1.OBECNÁ KONSTRUKCE

Vnitřní duše hadice
Je zpravidla z materiálů, který nejlépe odpovídá požadavkům na odolnost dopravovaného média.
Tlakové a podtlakové vložky:
slouží k zvýšení odolnosti tlaku nebo podtlaku hadice. Popřípadě zvyšují poloměr ohybu hadice bez deformace.
Vnější plášť hadice:
slouží k ochraně tlakové nebo podtlakové vložky hadice a k barevné nebo tvarové (např.drážky) identifikaci typu hadice.
Většinou je z materiálů zvyšujících odolnost okolnímu prostředí ( ozonové stárnutí, povětrnostní vlivy apod.)

2.KONSTRUKCE TLAKOVÉ HADICE (výtlak)

D2_vytlakJsou určené pro výtlak kapalin nebo plynů. Na konstrukci hadice působí vyšší tlak dopravovaného média než je vnější atmosféricky tlak. Mezi vnitřní duší a pláštěm je jeden nebo více textilních nebo drátěných opletů.
Aplikace: Při napojování hadice je nutné dbát, aby nedošlo k průniku dopravovaného média mezi vnitřní duši a plášť. Narušila by se struktura hadice a tlak by vnější plášť protrhl. Zejména u hadic se slabou tloušťkou vnitřní duše doporučujeme použít  hadičníky, které nejsou soustružené  aby nedošlo k proříznutí.

 

D3_sani3.KONSTRUKCE PODTLAKOVÉ HADICE (sání)

Jsou určené pro sání kapalin a plynů. Na konstrukci hadice působí vyšší tlak okolního prostředí, tj uvnitř hadice dochází k podtlaku. Mezi duší a pláštěm je kovová nebo plastová spirála (Plastové hadice mají spirálu přímo zapuštěnou do těla hadice). U menších průměrů hadic může dostatečnou odolnost podtlaku zajistit síla stěny.
Aplikace: Při napojování hadice je nutné si uvědomit, že kovová nebo plastová  podtlaková výztuha je tvaru spirály. Je proto nezbytné použít buď speciální sponu, která kopíruje její tvar nebo robusní, širokou sponu, která sevře minimálně 1,5 – 2 závity spirály. V případě použití klasických spon dojde ke sklouznutí spony (bude kopírovat spirálu) a nedostatečnému utěsnění hadice.

 

 upsipka-off


E. Skladování hadic

Skladování hadic může být ovlivněno: teplotou, vlhkostí vzduchu, ozónem, slunečním svitem, oleji, ředidlem, korozívními tekutinami a párami, hmyzem, hlodavci a radioaktivními materiály. Řádné skladování hadic závisí převážně na jejich velikosti (průměr a délka), množství, které je nutno skladovat a užitém balení. Hadice nesmí být skladovány na sebe tak, že by mohla jejich hmotnost způsobit deformaci dole uložených hadic. Protože hadice v rozměrech, hmotnosti a délce jsou proměnné, nemůže ohledně toho být podána žádná obecně platná doporučení. Tenkostěnná hadice vydrží méně zátěže než silnostěnná nebo než hadice se spirálou z ocelového drátu. Hadice, které jsou dodávány jako svitky, musí být skladovány horizontálně.
Pokud je to možné, skladujte pryžové výrobky v jejich originálním balení, zvláště pokud se u těchto balení jedná o dřevěné bedny nebo lepenkové kartony. Tyto obaly chrání také před slunečním svitem.
V dalším průběhu budou popsány všeobecné pokyny ke správnému skladování hadic podle normy DIN 7716:1982 “Pryžové výrobky: požadavky na skladování, čištění a údržbu”, odstavec 3. Nevhodné skladování může značně snížit životnost hadic.
Skladovací prostor:
Skladovací prostor by měl být chladný, suchý, bezprašný a dobře větraný. Skladování venku, které nechrání hadice proti povětrnostním vlivům, je nepřípustné.
Teplota:
Pryžové výrobky by neměly být skladovány pod -10 °C a nad +15 °C, přičemž horní limit může být zvýšen až na +25 °C. Vyšší teploty jsou přípustné pouze pro velmi krátký časový úsek.
Topení:
Ve vytápěných skladovacích prostorách musí být pryžové výrobky chráněny před zdrojem tepla. Minimální vzdálenost mezi topným tělesem a skladovaným objektem musí být minimálně 1m.
Vlhkost:
Je nutno předejít skladování ve vlhkých skladovacích prostorách. Je nutno také dbát na to, aby nevznikla kondenzace vlhkosti. Nejpříznivější je relativní vlhkost vzduchu do 65%.
Osvětlení:
Výrobky by měly být chráněny před světlem, především před přímým slunečním svitem nebo před silným umělým světlem s vysokým podílem ultrafialového záření. Okna skladovacích prostor je tedy nutno z tohoto důvodu opatřit červeným nebo oranžovým (v žádném případě ne modrým) ochranným nátěrem. Upřednostnit je nutno osvětlení s normálními žárovkami.
Ozón:
Poněvadž je ozón obzvláště škodlivý, nesmí být ve skladovacích prostorách umístěno zařízení, produkující ozón, jako například elektromotory nebo jiné přístroje, které mohou produkovat jiskry nebo jiné elektrické výboje. Hořlavé plyny a páry, které mohou vést fotochemickými postupy ke tvorbě ozónu, by měly být odstraněny.
Dlouhodobé skladování i za nejlepších podmínek může  vést ke zhoršení fyzikálních vlastností pryžových výrobků.

 


upsipka-off
zpět nahoru na obsah encyklopedie